PROHLÁŠENÍ A INFORMACE

O OCHRANĚ SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Bc. Irena Šišková, se sídlem Žerotínovo nám. 447/8 750 02 Přerov, IČ: 73875961, DIČ: CZ7754135708 je provozovatelem internetového obchodu www.madmaxfashion.cz s oblečením vybraných evropských modních značek. V souvislosti s provozem uvedeného internetového obchodu (dále také jen „e-shop“) provozovatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků. Provozovatel si váží svých zakazníků a důvěry, kterou mu svěřují sdělením svých osobních údajů, proto rovozovatel přistupuje k ochraně soukromí zákazníků a jejich osobních údajů s náležitou pečlivostí s využitím moderních technologických postupů a samozřejmě osobní údaje zpracovává a chrání v souladu s právním řádem.

1. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ ?

Správcem údajů, tedy osobou, která provádí zpracování Vašich osobních údajů, je:

Bc. Irena Šišková
sídlo: Žerotínovo nám. 447/8 750 02 Přerov
IČ: 73875961
DIČ: CZ7754135708

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a oborem činnosti: Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a Velkoobchod (dále také jen „Správce údajů“.

Správce údajů nemá povinnost jmenovat pověřence osobních údajů a žádného pověřence osobních údajů nejmenoval.

- kontakt na Správce údajů: e-mail: info@madmax-fashion.com telefon: + 420 581 706 009 adresa pro doručování listinných písemností: Žerotínovo nám. 447/8 750 02 Přerov

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁ ?

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Fakturační údaje: ulice a číslo domu, město (obec), PSČ, stát
 • Firma fyzické osoby, IČO, DIČ u fyzické osoby podnikatele
 • Doručovací adresa: ulice a číslo domu, město (obec), PSČ, stát
 • Historie učiněných objednávek a nakoupeného zboží
 • Můj seznam přání
 • Slevové kupony
 • Cookies, anonymizovaná IP adresa

3. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁ ?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem údajů, včetně doručení zboží a případných řešení práv z odpovědnosti za vady zboží (reklamace), či provedení opatření Správcem údajů před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem údajů. Správce údajů Vaše údaje, konkrétně Cookies a anonymizovanou IP adresu dále zpracovává za účelem zlepšování e-shopu, což je oprávněný zájem Správce údajů.

Pokud při registraci Vašeho účtu či kdykoliv později udělíte Správci údajů souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení na e-mail, budou Vaše údaje zpracovávány i za tímto účelem. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek ukončení zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail.

Správce údajů Vaše údaje nezpracovává na základě rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce údajů splnit.

4. NA ZÁKLADĚ ČEHO SPRÁVCE ÚDAJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ ?

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem údajů nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“); splnění právních povinností, které se na Správce údajů vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Správci údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5. JAK DLOUHO SPRÁVCE ÚDAJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDÁ ?

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Fakturační údaje: ulice a číslo domu, město (obec), PSČ, stát
 • Firma fyzické osoby, IČO, DIČ u fyzické osoby podnikatele
 • Doručovací adresa: ulice a číslo domu, město (obec), PSČ, stát

jsou Správcem údajů uchovávány po dobu existence zákaznického účtu a 3 roky po jeho zrušení, jinak u nákupů bez zákaznického účtu jsou uchovávány 3 roky ode dne učinění objednávky.

Historie učiněných objednávek a nakoupeného zboží se uchovává 3 roky ode dne učinění objednávky.

Můj seznam přání a slevové poukazy jsou Správcem údajů uchovávány po dobu existence zákaznického účtu a 3 roky po jeho zrušení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení na e-mail platí nejvíce 3 roky (není-li Vámi odvolán dříve) a Správce údajů je povinen po uplynutí tří let od udělení souhlasu požádat o jeho znovu udělení.

6. KDO DALŠÍ MŮŽE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP ?

Vaše osobní údaje Správce údajů rozhodně nepředá a neprodá třetí osobě; dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží (Česká pošta s.p., Zásilkovna s.r.o. nebo General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.) či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby souvisejícís provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat (Orchid Sphere s.r.o.).

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci údajů ukládají obecně závazné právní předpisy.

7. Technická specifikace software e-shopu a ukládání dat

 • Aplikace e-shopu je programována v jazyce PHP 7.0
 • Hlavní databázový server, který ukladá údaje, zabezpečuje program MariaDB s pravidelnouaktualizací na stable verzi, aktuálně 10.2.
 • Ke zrychlení běhu aplikácie mohou být údaje uloženy šifrovaně v session souborech (SodiumAuthenticated encryption - XSalsa20 stream cipher) anebo databázovém programu Redis
 • s pravidelnou aktualizací na stable verzi, aktuálně 4.0.
 • Software používá ke správnému fungování technické cookies. Do okamžiku odeslání objednávky neregistrovaného návštevníka, jsou zadané údaje ukládány šifrovaně (Sodium Authenticated encryption - XSalsa20 stream cipher) v cookies v prohlížeči návštevníka.
 • Server na provoz e-shopů zabezpečuje společnost RamNode LLC, 2870 Peachtree Rd, NW #915-5414, 30305 Atlanta, UNITED STATES
 • Server je lokalizován v Holandsku
 • Server je chráněný systémem firewall a přihlašováním přes OTP

8. JAKÁ MÁTE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI ?

Máte právo

 • být informováni a mít přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům (právo být informován a právo přístupu podle čl. 15 Nařízení)
 • dosáhnout opravy nepřesných osobních údajů (právo na opravu podle čl. 16 Nařízení)
 • dosáhnout výmazu svých osobních údajů (právo na výmaz podle čl. 17 Nařízení)
 • omezit zpracování (právo na omezení zpracování podle čl. 18 Nařízení)
 • získat své osobní údaje, které nám poskytujete (právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 Nařízení)
 • namítat z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů podložené legitimními zájmy nebo výkonu úkolu ve veřejném zájmu (právo vznést námitku podle čl. 21 Nařízení);

za předpokladu, že jsou splněny nutné zákonné podmínky.

Odvolání souhlasu

V případě, že byl pro zpracování Vašich osobních údajů vyžádán Váš souhlas, informujeme Vás tímto, že máte kdykoli právo odvolat tento souhlas, aniž by však byla tímto odvoláním ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Uplatnění Vašich práv

Pokud chcete uplatnit Vaše práva subjektu údajů nebo odvolat svůj výslovně poskytnutý souhlas, sdělte to Správci údajů (např. dopisem či e-mailem, ve kterém podrobně uvedete jaké právo uplatňujete a čeho chcete dosáhnout); u vybraných osobních údajů lze vybraná výše uvedená práva vykonat i tak, že toto provedete (např. opravu údaje) přímo v e-shopu v rámci Vašeho zákaznického účtu.

Právo vznést stížnost

Máte právo na vznesení stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/), pokud si myslíte, že byla Vaše práva porušena či Správce údajů nejedná v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 17. září 2018.